Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366 

Bendra informacija

                           MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMAS

                                  PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

                                 Rekomendacijos mokyklų švietimo pagalbos specialistams

 

   Šiaulių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau - Tarnyba) vertinami specialieji ugdymosi poreikiai asmenų nuo 0 iki 21 metų, gyvenančių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir (arba) ugdomų Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, vaikų globos namuose, kurių steigėja yra Šiaulių savivaldybės taryba.

       Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ir įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

        Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui optimalias ugdymosi sąlygas.   

        Įvertinimas atliekamas remiantis dokumentu:

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775

        Mokyklinio amžiaus vaikų specialieji ugdymosi poreikiai vertinami Tarnyboje, atlikus pirminį įvertinimą ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijoje.

        Gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, Vaiko gerovės komisija registruoja mokinį (ar jų grupę) kompleksiniam įvertinimui, pateikdama duomenis apie mokinį ( 1 pavyzdys).

   Mokyklos Vaiko gerovės komisija pateikia Tarnybai dokumentus:

  • tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ( 6 priedas, 2 pavyzdys).
  • švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo ( 5 priedas, 3 pavyzdys ).
  • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys vertinamas pakartotinai ( 3 priedas, 4 pavyzdys ).
  • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius.
  • medicininių dokumentų išrašus, galiojančios neįgalumo pažymos ir kitų specialistų pažymų kopijas ( jei vaikas turi sveikatos problem ar nustatytų raidos sutrikimų).

        Apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių kompleksinio vertinimo eigą – datas, laiką, specialistus ir rezultatų aptarimą – Tarnybos administratorė informuoja elektroniniu paštu ugdymo įstaigos administraciją ir specialųjį pedagogą, kurie informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, švietimo pagalbos specialistus.

        Kompleksinį mokinio įvertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, specialusis pedagogas,logopedas, esant reikalui socialinis pedagogas, vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).

        Atlikę vaiko gebėjimų įvertinimą, specialistai pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams išsamias išvadas apie mokinio gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus, programas ir reikalingą mokiniui pagalbą.

        Rezultatų aptarimas vykdomas nuotoliniu būdu arba kitaip, derinantis pagal esamą situaciją ir galimybes.

         Rezultatų aptarime kviečiame dalyvauti mokinio tėvus ( globėjus, rūpintojus) ir mokyklos atstovus.

      Pažyma parengiama per 5 darbo dienas. Tėvams pasirašius ( Tarnyboje arba ugdymo įstaigoje), pažymos orginalas pateikiamas ugdymo įstaigai, kuri pažymos kopiją perduoda tėvams.

      Jei pažymoje nurodytas terminuotas švietimo pagalbos teikimas/specialusis ugdymas, pažyma nebegalioja ir švietimo pagalba nutraukiama pasibaigus pagalbos teikimo terminui.

        Dėl išvados apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių grupę tikslinimo ir švietimo pagalbos  tęsimo ar nutraukimo rekomenduojama kreiptis į ugdymo įstaigą kuruojantį Tarnybos specialistą.

 

             

 

Laisvų darbo vietų nėra

Nuo 2024 m. birželio 17 d. iki 2024 m. rugpjūčio 8 d. direktorė atostogauja.

Direktorę nuo 2024 m. birželio 17 d. iki 2024 m. birželio 21 d. ir nuo 2024 m. liepos 8 d. iki 2024 m. rugpjūčio 2 d. vaduos socialinė pedagogė Ligita Mickienė.

Nuo 2024 m. birželio 25 d. iki 2024 m. liepos 2 d. ir nuo 2024 m. rugpjūčio 5 d. iki 2024 m. rugpjūčio 8 d. vaduos administratorė Ingrida Šeškuvienė.

Joomla templates by Joomlashine