Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366
 

 

Bendra informacija

PSICHOLOGAI

 

Valentina Ananeva, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė (tikslinėse atostogose);

Raimonda Skerytė–Naginskienė, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 33 kab. el.paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ppt Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

 

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

LOGOPEDAI

Ausra 0175
Aušra Kušlienė, logopedė metodininkė; 35 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Grazina P322
Gražina Musteikienė, logopedė ekspertė; 48 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

SURDOPEDAGOGAS

Augenija 1605
Augenija Dungveckienė, vyresnioji surdopedagogė; 47 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Ligita 1611
Ligita Mickienė, socialinė pedagogė metodininkė; 45 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

GYDYTOJAS NEUROLOGAS


Aldona Mickevičienė, el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

Psichologinės pagalbos teikimo smurtą patiriantiems ir (ar) smurtaujantiems asmenims švietimo įstaigoje tvarkos aprašas

 Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas (V-662)

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (V-663)  

 Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas(V-319)

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas (įsakymas Nr. V-950) 

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (įsakymas Nr.V-1268)

 Dėl švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokinams teikimo tvarkos ,1 priedas, 2 priedas,3 priedas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804).
Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 93-4428).
Dėl švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. Liepos 13 d. įsakymo nr. V-1265/v-685/a1-317 "Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2013, Nr.4275).
Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 122-5771).
Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 122-5769).
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. Rugsėjo 30 d. Įsakymo nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 82 -4132).
Dėl Bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2011, Nr.99-4675).
Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr.97-460).
Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr.92-4396).
Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr.92-4395).
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo NR. V-1228 "Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 2453).
Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr.88-4220).
Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 45-2121).
Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patvirtinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr.24-1121).

 

Tarnybos tikslas:
Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams tėvams (globėjams, rūpintojams).

Vizija:
Šiuolaikiška, atvira pokyčiams ir partnerystei įstaiga, teikianti profesionalią psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą Šiaulių miesto vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams.

Misija:
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga, siekianti teikti savalaikę, kokybišką pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, ugdymo įstaigoms ir telkti visuomenės pastangas vaiko gerovei užtikrinti.

Tarnybos uždaviniai:
1. Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, rekomenduoti optimalią ugdymo formą.
2. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu.
3. Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialių ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

 

Veiklos kryptys:

PSICHOLOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokyklai.
• Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
• Veda grupines konsultacijas mokiniams.
• Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, sprendžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
• Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
• Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei - su kitomis institucijomis, stebi mokinius pamokų metu.
• Gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu.
• Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.
• Veda seminarus, skaito paskaitas, dalyvauja pedagogų bei tėvų susirinkimuose, rašo straipsnius.
• Teikia pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms krizės įstaigoje metu.

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina ikimokyklinio amžiaus vaiko pažinimo kompetenciją.
• Įvertina mokinio mokymosi pasiekimų lygį.
• Kartu su psichologu, logopedu parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
• Rengia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio darbo su mokiniu.
• Konsultuoja tėvus (globėjus rūpintojus), kaip namuose padėti vaikui.
• Rekomenduoja ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta reikalinga švietimo pagalba, specialusis ugdymas.
• Teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms, mokytojams, specialiesiems pedagogams.
• Veda seminarus, skaito paskaitas.
• Renka duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius Šiaulių miesto ugdymo įstaigose.

 

LOGOPEDO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko kalbą.
• Kartu su psichologu ir specialiuoju pedagogu parengia vertinimo išvadą. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
• Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui būtų suteikta pagalba.
• Teikia metodinę pagalbą įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir logopedams, dirbantiems švietimo įstaigose.
• Šviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
• Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais, dalyvauja Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) bei specialistų bendradarbiavimo grupes.
• Vertina ir padeda šeimoms spręsti sunkumus dėl vaiko savirealizacijos, mokymosi motyvacijos, mokyklos lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sunkumų.
• Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
• Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
• Bendradarbiauja su ugdymo įstaigų pedagogais, kitais specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
• Teikia siūlymų dėl socialinio klimato gerinimo mokykloje.
• Atlieka šviečiamąjį informacinį darbą.
• Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

 

SURDOPEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina vaikų, turinčių klausos sutrikimų, kompetencijas ir ugdymosi pasiekimus, kalbos raidą, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams dėl papildomos pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos vaikui.
• Kartu su kitais specialistais rengia vertinimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
• Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta švietimo pagalba ir specialusis ugdymas.
• Veda pratybas sutrikusios klausos vaikams (ikimokyklinio amžiaus, nelankantiems ugdymo įstaigos, ir mokyklinio amžiaus vaikams, ugdomiems integruotai bendrojo lavinimo mokyklose)
• Teikia metodinę pagalbą įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir specialiesiems pedagogams bei logopedams.
• Šviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais.
• Renka duomenis apie Šiaulių miesto sutrikusios klausos vaikus, ugdomus bendrojo lavinimo įstaigose.

 

NEUROLOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko neurologinį statusą, išaiškina neurologinius sutrikimus, jų lokalizaciją, pažeidimo lygį.
• Dirba komandoje su logopedu, specialiuoju pedagogu, psichologu.
• Rekomenduoja vaikui kompleksą medicininių - fizioterapinių priemonių, kitų gydymo įstaigų specialistų pagalbą.
• Konsultuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus dėl optimalių dienos režimo sąlygų (ugdymui, poilsiui) parinkimo.
• Kaupia ir tvarko neurologinių tyrimų medžiagą.

 

Adresas: Pakalnės g. 6a, Šiauliai
Tel./Faksas: 8~41 526 048 ,
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prašytume pasirinkti viršuje nurodytą, Jums reikalingą, paslaugos kategoriją.

 Vykdomos programos:

Joomla templates by Joomlashine